combit List & Label 29 - .NET Hilfe
combit.Reporting.Dom Namespace / PropertyAlignmentHorizontal Klasse
Member


In diesem Thema
  PropertyAlignmentHorizontal Klasse
  In diesem Thema

  Hier können Sie wie in Ihrer Textverarbeitung die Ausrichtung des Textes festlegen. Folgende Werte sind erlaubt:

   

  Wert Bedeutung
  0 Linksbündig
  1 Zentriert
  2 Rechtsbündig
  3 Dezimal

  Objektmodell
  PropertyAlignmentHorizontal Klasse
  Syntax
  'Deklaration
   
  
  Public Class PropertyAlignmentHorizontal 
    Inherits DomItem
  public class PropertyAlignmentHorizontal : DomItem 
  public ref class PropertyAlignmentHorizontal : public DomItem 
  Vererbungshierarchie

  System.Object
     combit.Reporting.Dom.DomItem
        combit.Reporting.Dom.PropertyAlignmentHorizontal

  Anforderungen

  Plattformen: Windows 10 (Version 21H2 - 22H2), Windows 11 (21H2 - 23H2), Windows Server 2016 - 2022
  .NET: .NET Framework 4.8, .NET 6, .NET 7, .NET 8

  Siehe auch