combit List & Label 29 - .NET Hilfe
combit.Reporting.Dom Namespace / ObjectGauge Klasse
Member


In diesem Thema
  ObjectGauge Klasse
  In diesem Thema

  Messinstrumente können in Tabellenspalten oder als Objekt platziert werden.

  Objektmodell
  ObjectGauge KlassePropertyAnimation KlassePropertyBookmark KlassePropertyGaugeDefinition KlassePropertyFrame KlassePropertyBookmark KlassePropertyRect KlassePropertyXhtmlAnimation Klasse
  Syntax
  'Deklaration
   
  
  Public Class ObjectGauge 
    Inherits ObjectBase
  public class ObjectGauge : ObjectBase 
  public ref class ObjectGauge : public ObjectBase 
  Vererbungshierarchie

  System.Object
     combit.Reporting.Dom.DomItem
        combit.Reporting.Dom.ObjectBase
           combit.Reporting.Dom.ObjectGauge

  Anforderungen

  Plattformen: Windows 10 (Version 21H2 - 22H2), Windows 11 (21H2 - 23H2), Windows Server 2016 - 2022
  .NET: .NET Framework 4.8, .NET 6, .NET 7, .NET 8

  Siehe auch