combit List & Label 29 - .NET Hilfe
combit.Reporting.Dom Namespace / ProjectLabel Klasse
Member


In diesem Thema
  ProjectLabel Klasse
  In diesem Thema
  Diese Klasse repräsentiert ein Etiketten-Projekt in List & Label.
  Objektmodell
  ProjectLabel KlasseCollectionCollectionVariables KlasseCollectionVariable KlasseCollectionLayers KlasseLayer KlassePropertyLayoutBase KlasseCollectionObjectBases KlasseObjectBase KlasseCollectionProjectParameters KlasseProjectParameter KlasseCollectionTemplates KlasseTemplate KlasseCollectionRegions KlasseRegion KlasseCollectionReportParameters KlasseReportParameter KlasseCollectionReportParametersFromTemplates KlasseReportParameter KlassePropertyReportSections KlassePropertySettings KlasseCollectionSumVariables KlasseSumVariable KlassePropertyUserDefinedDesignScheme KlasseCollectionUserVariables KlasseUserVariable Klasse
  Syntax
  'Deklaration
   
  
  Public Class ProjectLabel 
    Inherits ProjectBase
  public class ProjectLabel : ProjectBase 
  public ref class ProjectLabel : public ProjectBase 
  Vererbungshierarchie

  System.Object
     combit.Reporting.Dom.DomItem
        combit.Reporting.Dom.ProjectBase
           combit.Reporting.Dom.ProjectLabel

  Anforderungen

  Plattformen: Windows 10 (Version 21H2 - 22H2), Windows 11 (21H2 - 23H2), Windows Server 2016 - 2022
  .NET: .NET Framework 4.8, .NET 6, .NET 7, .NET 8

  Siehe auch